log in
 1. BANCARI I FINANCER
 2. IMMOBILIARI I ARRENDAMENTS
 3. DELICTES
 4. PROCEDIMENTS JUDICIALS
 5. Societats
 6. PORTS ESPORTIUS

El Departament de Dret Financer & Bancari de PIERRE ADVOCATS compta amb una àmplia i sòlida trajectòria basada en la qualitat i excel·lència dels seus serveis amb l’objectiu d’oferir als nostres clients un òptim assessorament en Dret Bancari.

Més de 30 anys d’experiència en Dret Bancari a empreses i particulars garanteixen l’absoluta fiabilitat als nostres clients. La professionalitat i alta qualificació dels advocats que integren el Departament de Dret Financer & Bancari de PIERRE ADVOCATS proporcionen als nostres clients un servei d’alta qualitat.

Així mateix, els nostres advocats compten amb una dilatada i reconeguda experiència en matèria processal, havent intervingut en un gran nombre de procediments judicials de gran importància, defensant els interessos d’empreses nacionals i internacionals així com clients particulars.

La experiència i excel·lent formació acadèmica dels advocats que integren el Departament de Dret Financer & Bancari permeten als nostres clients beneficiar-se de les millors estratègies jurídiques adaptades a cada cas amb la finalitat de defensar els seus interessos amb qualitat i eficiència.

Consulteu-nos

 • business

  Immobiliari

  • Sap que quan vengui un immoble haurà de pagar la Plus Vàlua municipal o Impost sobre l’increment de valor dels terrenys?

  • Sap que darrerament els Ajuntaments han incrementat de forma notòria els valors i coeficients de càlcul per calcular la Plus Vàlua, resultant unes liquidacions desorbitades i injustes?

  • Sap que pot recórrer aquestes liquidacions quan no hagin tingut en compte els valors reals de l’immoble i la existència o pèrdua de valor del mateix des del moment de la compra fins a la venda?

  Consulteu-nos.

 • arrendamiento

  Arrendaments

  El proper 31 de desembre de 2014 es produirà la extinció de molts contractes d’arrendament. Aquesta extinció afectarà a contractes de durada indefinida.

  L’assessorem en els tràmits necessaris per evitar la pròrroga d’aquest tipus de contracte.

  Com evitar la extinció del seu contracte de durada indefinida?

  L’ajudem en els tràmits de traspàs de contracte per evitar la extinció d’aquest tipus de contractes de durada indefinida.

  Consulteu-nos.

 • 1
 • 2
delitos

La necessitat de les empreses d'implementar un model de prevenció de delictes després de la modificació del codi penal.
D'acord amb la recent modificació del Codi Penal, en concret de l'article 31 bis, qualsevol empresa pot ser penada pels delictes comesos en el seu benefici directe o indirecte pels seus directius, socis, administradors, apoderats i treballadors, així com personal extern relacionat amb l'activitat diària de l'empresa.

La implementació efectiva d'un Model de Prevenció de Delictes (Criminal Compliance Program), d'ara endavant "MPD", eximeix l'empresa d'una possible responsabilitat penal si es disposa del mateix amb anterioritat a la comissió del delicte.

Per contra, la manca d'implementació en l'empresa d'un MPD podria suposar la condemna tant del directiu com de l'empleat que delinqueixi com de la pròpia empresa.

Les penes previstes per a les empreses en cas de condemna són: 1) Multa per quotes o proporcional 2) Dissolució de la persona jurídica 3) Clausura dels seus locals i establiments fins a cinc anys 4) Suspensió d'activitats fins a cinc anys 5) Prohibició definitiva o temporal de realitzar en el futur les activitats en l'exercici dels quals s'hagi comès el delicte 6) Inhabilitació de fins a 15 anys per obtenir subvencions i ajudes públiques, per contractar amb el sector públic i per gaudir de beneficis fiscals o de Seguretat Social, i 7) intervenció judicial de fins a cinc anys a favor de creditors o treballadors.

Posem en el seu coneixement que el deure d'implementar un MPD s'estén a totes les empreses, incloent PIMES, societats mercantils públiques, clubs esportius, fundacions i associacions civils.

És molt important que s'implementi un MPD eficaç, precís i personalitzat per a cada empresa, adaptat sempre als concrets riscos i tenint en compte tant la seva mida com la seva activitat.

Per això, des del Bufet PIERRE ADVOCATS, recomanem que totes les EMPRESES disposin d'un MPD adaptat a les seves riscos concrets per evitar una possible responsabilitat penal, però així mateix per a: 1) facilitar un entorn de treball seriós, segur i responsable 2) promoure una veritable cultura ètica empresarial 3) poder realitzar contractes mercantils amb grans empreses -les quals estan demanant cada vegada més com a requisit indispensable que l'empresa contractada tingui implantat un MPD- 4) atreure clients que es moguin en el mateix pla de compliment de la legalitat que l'empresa, 5) accedir a Finançament o ajuts públics i 6) evitar reg reputació.

Quedem a la seva disposició per ampliar-li personalment i de forma detallada tota la informació que necessiti.

Consulteu-nos

Necessita interposar una demanda judicial en exercici dels seus drets?

Ha estat demandat judicialment i precisa assessorament i ser defensat als Jutjats?

Ens encarreguem de la seva defensa jurídica en tot tipus de procediments i litigis judicials i arbitrals.

Preparem la seva demanda judicial o en cas d’haver estat demandat, preparem la seva contestació. Planifiquem l’estratègia del procés i l’acompanyem en tots els seus tràmits, judicis i compareixences. Redactem i tramitem els seus recursos.

El nostre compromís es defensar els seus interessos davant dels Tribunals de justícia o arbitrals.

L'equip de PIERRE ADVOCATS està molt especialitzat en tot tipus de litigis i l’acompanya en tot el procés, des del seu inici fins a la seva finalització.

ConsUlteU-nos

 • Sociedades

  Are you a partner of a company?

  If you need the presence of Notary Public at a shareholders’ meeting or if you need to know in which cases you must request it or to deal with certain items of your interests at the shareholders’ meeting, we will assist you to meet your needs.

  • Did you know that you can apply for the appointment of an auditor of the company at the expense of the company?
  • If you need to check the accuracy of the accounts of your company, we advise you how to do it or ask it to the other partners.
  • Did you know that you can request the presence of a Notary Public at shareholders’ meetings at the expense of the company?
  • Did you know that you can request certain items to be dealt with in the Agenda of a meeting?
  • If you need the presence of Notary Public at a shareholders’ meeting or if you need to know in which cases you must request it or to deal with certain items of your interests at the shareholders’ meeting, we will assist you to meet your needs

  In Pierre Abogados we are experts in legal advice to companies, partners, directors or individuals in all matters related to the workday routine of any company.

  Contact us.

 • business

  Regulations on companies have been recently modified significantly.

  Are you a Director of a company?

  • We assist you to solve any doubts on your obligations and liabilities as Director. Be informed of all developments on company regulations.

  • Did you know that call to partners can be made by publishing an announcement on the web page of the company?

  • Simplify and expedite calls to partners, shareholders’ meetings and other meetings.

  • We assist you to prevent any mistakes in your management as manager of your company. Contact us.

  Contact us.

 • 1
 • 2
puertos-deportivos

El nostre despatx gaudeix d’una dilatada experiència i d’amplis coneixements per prestar un òptim assessorament jurídic en totes aquelles matèries que afecten a Ports Esportius.

El dia a dia d’un Port Esportiu amb amarristes, empreses que presten serveis a l’àrea tècnica, llogaters de locals comercials o de la Marina Seca o usuaris de l’aparcament comporta la necessitat de comptar amb un assessorament jurídic especialitzat per les particularitats d’aquest sector.

Junt amb això, assessorem en qüestions relatives a la adjudicació o seguiment de la Concessió Administrativa, així com respecte a possibles ampliacions i pròrrogues de les mateixes, tramitant tot tipus d’expedients davant les Autoritats Competents i Registres de la Propietat.

Actualment ens trobem davant una important reforma de les normatives aplicables, des de la nova Llei de Costes, el seu Reglament, la Llei de Ports i el Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, que ha establert nous terminis per aquest tipus de Concessions.

Pierre Advocats som experts en aquestes matèries.

Consulteu-nos.

next
prev

Oficines

 • Barcelona

  Avda Diagonal, 458 7ª planta 08006 Barcelona

  935 955 050

 • Sabadell

  Passeig Plaça Major 26, 2n 08292 Sabadell

  937 255 600